Định nghĩa Thương tật toàn bộ vĩnh viễn – Bảo hiểm Dai ichi Life

Thế nào là thương tật toàn bộ vĩnh viễn?

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là tình trạng một người, do tai nạn hoặc bệnh tật, mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của hai tay, hoặc hai chân hoặc thị lực hai mắt hoặc 2 bộ phận như trên không cần phải đi cặp với nhau.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viên còn là tình trạng một người được xác nhận có tỷ lệ thương tật hoặc mất sức lao động vĩnh viễn trên 80% bởi Hội đồng giám định Y tế cấp tỉnh trở lên.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trong định nghĩa này:

  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của mắt được hiểu là lấy bỏ nhãn cầu hoặc mù hoàn toàn (thị lực 1/20).
  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của tay được hiểu là bị cắt cụt từ khớp cổ tay trở lên hoặc mất khả năng vận động (liệt) vĩnh viễn từ toàn bộ bàn tay trở lên.
  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của chân được hiểu là bị cắt cụt từ khớp cổ chân (hoặc bao gồm cả xương sên và xương gót) trở lên hoặc mất khả năng vận động (liệt) vĩnh viễn từ toàn bộ bàn chân trở lên.

Tình trạng thương tật toàn bộ vĩnh viễn nêu trên:

Phải kéo dài trong thời gian ít nhất 180 ngày liên tục tính từ ngày được xác nhận bị thương tập toàn bộ vĩnh viễn (trừ trường hợp thương tật bị lấy bỏ nhãn cầu, bị cắt cụt từ khớp cổ tay trở lên và bị cắt cụt từ khớp cổ chân, bao gồm cả xương sên, xương gót trở lên) và phải được Bảo hiểm Dai ichi Life đồng ý là thương tật toàn bộ, liên tục, vĩnh viễn không có khả năng phục hồi trong suốt thời gian sống còn lại của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn là tình trạng người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm mất toàn bộ và không thể phục hồi được chức năng của một bộ phận trên cơ thể.